Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Ta Nobi

1. Viết CT cho phép nhập n số và in ra thứ tụ ngược lại. Ví dụ

nhập 3 , 5 , 7 in ra 7 , 5 , 3.

duong nguyenvan
3 tháng 1 2018 lúc 15:20

program bai1;

uses crt;

var n,i: integer;

a: array[1..100] of integer;

begin

clrscr;

write('nhap so n ='); readln(n);

for i:= 1 to n do

begin

write('nhap a[',i,'] ='); readln(a[i]);

end;

for i:= n downto 1 do write(a[i] , ' ');

readln;

end.

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Thiếu tướng -
12 tháng 10 2019 lúc 11:07

uses crt;

var n,i: integer;

a: array[1..100] of integer;

begin

clrscr;

write('nhap so n ='); readln(n);

for i:= 1 to n do

begin

write('a[',i,']='); readln(a[i]);

end;

{--------------xuat-day-binh-thuong--------------}

for i:=1 to n do write(a[i]:4);

{----------------xuat-day-dao-nguoc-------------}

writeln('day so dao nguoc la: ');

for i:= n downto 1 do write(a[i] , ' ');

readln;

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN