Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Ta Nobi

1. Viết CT in ra các số nguyên tố nhỏ hơn n vs yêu cầu dùng hàm để kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay ko?

2. Viết CT in dãy n số fibolacy.

duong nguyenvan
3 tháng 1 2018 lúc 15:11

2.

Program bai2;

uses crt; var i,n,f1,f2: integer; begin

clrscr; write('Nhap n: '); readln(n);

f1:=0;

f2:=1;

for i:=1 to n do

begin

write(f1,' ');

f2:=f2+f1;

f1:=f2-f1;

end;

readln;

end.

Bình luận (0)
duong nguyenvan
3 tháng 1 2018 lúc 15:16

1.

Program bai1;

uses crt;

var i,n: integer;

function kt(n: integer): boolean;

var i: integer;

begin

kt:=true;

for i:= 2 to n-1 do if (n mod i ) = 0 then

kt:=false;

end;

begin

clrscr;

write(' nhap n = '); readln(n);

for i:= 2 to n do

if kt(i) then write(i:3 , ' ');

readln;

end.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN