Đề kiểm tra học kì I - Đề 1

Thư Soobin

Đây là đề cương môn Sinh học 9 của trường mình.. Nhưng mình không hiểu mấy về câu hỏi này lắm.. Ai chuyên Sinh 9 thì giúp với.. Giúp phần in đậm nha ^^

Câu 1: Đột biến gen và đột biến NST. Nêu các dạng đột biến gen và đột biến NST. Xác định được đột biến gen và đột biến NST

Câu 2: Xác định được các loại ARN. Giải thích

Ngọc Phụng Bùi Trần
Ngọc Phụng Bùi Trần 3 tháng 1 2018 lúc 10:21

Câu 1: Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc gen liên quan đến 1 hoặc 1 số cặp nu. Có các dạng là: mất, thêm, thay thế cặp nu.

Đột biến NST có 2 loại là đột biến cấu trúc NST và đột biến số lượng NST. Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST, có các dạng là mất, lặp, đảo đoạn. Đột biến số lượng NST là những biến đổi số lượng xảy ra ở 1 hoặc 1 số cặp NST nào đó hoặc ở tất cả bộ NST, có các dạng là thể dị bội, thể đa bội.

Xác định (phân biệt):

Đột biến gen Đột biến cấu trúc NST Đột biến số lượng NST
-Làm biến đổi cấu trúc của gen. -Làm biến đổi cấu trúc của NST. -Làm biến đổi số lượng NST.
-Gồm mất, thêm, thay thế cặp nu. -Gồm mất, lặp, đảo đoạn -Gồm thể dị bội, thể đa bội.

Bình luận (0)
Ngọc Phụng Bùi Trần
Ngọc Phụng Bùi Trần 3 tháng 1 2018 lúc 10:08

Câu 2. Có 3 loại ARN:

-ARN thông tin (mARN): Tuyền đạt thông tin qui định cấu trúc của protein.

-ARN vận chuyển (tARN): Vận chuyển axit amin.

-ARN riboxom (rARN): Là thành phần cấu tạo nên riboxom.

Bình luận (2)
Nhã Yến
Nhã Yến 3 tháng 1 2018 lúc 12:15

Câu 2:

Có 3 loại ARN :

+ mARN : là bản phiên mã từ mã gốc của gen chứa đựng thông tin giải mã trình tự, số lượng, thành phần của các axit amin trong phân tử protein

+ tARN : là ARN vận chuyển có 2 đầu, 1 đầu mang bộ 3 đối mã và đầu còn lại mang các axit amin tương ứng làm chức năng vận chuyển các axit aim đến mARN để tổng hợp protein.

+ rARN : tham gia vào thành phần của riboxom, nơi tổng hợp chuỗi polipeptit

Câu 1:

Mình tóm tắt các câu hỏi thành bảng, đây cũng là bảng so sánh luôn nhé. Nếu bạn gặp câu hỏi này về so sánh thì cứ trả lời như đây:

Đề kiểm tra học kì I - Đề 1

Bình luận (3)
Thư Soobin
Thư Soobin 3 tháng 1 2018 lúc 1:28
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...