Lập trình đơn giản

linh phan

viết ct tính tổng:A=1+1/2+1/3+...+1/N (n thuộc z)

a) sử dụng lệnh for...to...do

b)sử dụng lệnh while...do

Trương Quang Dũng
2 tháng 1 2018 lúc 20:20

program fordo;

var i,n:longint;

s:real;

begin

write('N= ');readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n do

s:=s+1/i;

writeln('Tong la ',s);

readln

end.

Bình luận (0)
Trương Quang Dũng
2 tháng 1 2018 lúc 20:25

program whiledo;

var i,n:longint;

s:real;

begin

write('N= ');readln(n);

s:=0;i:=1;

While i<= n do

begin

s:=s+1/i;

i:=i+1;

end;

writeln('Tong la ',s);

readln

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN