Câu hỏi của Linh Linh - Hóa học lớp 11

Câu 30: Hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic X Y (hơn kém nhau một nguyên tử cacbon trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol M cần vừa đủ V lít O2 (đktc), thu được 0,45 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là

     A. 6,72.                         B. 8,96.                         C. 3,36.                         D. 4,48.

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.