Di truyền và biến dị - Chương III. ADN và gen

Spiner Gaming

Một gen có 150 chu kỳ xoắn, A=900

Tính Số Nu mỗi loại và chiều dài của Gen

Nhã Yến
1 tháng 1 2018 lúc 22:19

- Tổng số nu của gen :

N=150×20= 3000 (nu)

- Số lượng từng loại nucleotit của gen :

A=T=900(nu)

G=X=(3000÷2)-900=600(nu)

- Chiều dài của gen :

L=(3000÷2)×3,4=5100(ăngstron)

Bình luận (0)
duong nguyenvan
2 tháng 1 2018 lúc 9:00

số nu của gen là: N=C .20=150 .20=3000 nu

theo NTBS|: A=T=900 nu

G=X= N/2 - A=3000/2 -900=600 nu

chiều dài của gen là: L=N/2 . 3.4 =3000/2 .3.4=5100 angxtorong

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN