Pham Trong Bach

Cho số phức z và số phức liên hợp của nó z  có điểm biểu diễn là M, M’. Số phức z . ( 4 + 3 i )  và số phức liên hợp của nó có điểm biểu diễn lần lượt là N, N’. Biết rằng 4 điểm M, N, M’, N’ tạo thành hình chữ nhật. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức | z + 4 i - 5 | .

A.  1 2

B.  2 5

C.  5 34

D.  4 13

Cao Minh Tâm
26 tháng 4 2017 lúc 3:45

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Xét số phức z và số phức liên hợp của nó có điểm biểu diễn là M và M’. Số phức z 4 + 3 i  và số phức liên hợp của nó có điểm biểu diễn là N, N’. Biết rằng M, M’, N , N’ là bốn đỉnh của hình chữ nhật. Tìm giá trị nhỏ nhất của  z + 4 i − 5 .

A.  5 34 .

B.  2 5 .

C.  1 2 .

D.  4 13 .

Pham Trong Bach

Kí hiệu S là tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z − 1 + i = z + 2 i  và điểm A là điểm biểu diễn số phức 1+2i. Biết rằng M ∈ S  là điểm sao cho AM nhỏ nhất. Tung độ của điểm M là giá trị nào sau đây?

A.  M − 1 ; 0

B.  M 1 ; - 2

C.  M − 1 ; 1

D.  M 1 ; 1

Pham Trong Bach

Cho số phức z= a+bi (a,b∈R). Biết tập hợp các điểm A biểu diễn hình học số phức z là đường tròn (C) có tâm I(4;3) và bán kính R=3. Đặt M là giá trị lớn nhất, m là giá trị nhỏ nhất của F=4a+3b-1. Tính giá trị M+ m. 

A. M+ m=63

B. M+ m=48

C. M+ m=50

D. M+ m=41

Pham Trong Bach

Cho số phức z = 3 + 2i. Điểm nào trong các điểm M, N, P, Q hình bên là điểm biểu diễn số phức liên hợp z ¯  của z?

A. N

B. M

C. P

D. Q

Pham Trong Bach

Cho số phức z = 3 + 4 i có điểm biểu diễn là M. Số phức liên hợp của z có điểm biểu diễn là M′. Điểm M′ có được bằng cách

A. lấy đối xứng điểm M qua gốc tọa độ

B. lấy đối xứng điểm M qua trục tung

C. tịnh tiến điểm M sang phải theo phương song song với trục hoành 4 đơn vị

D. lấy đối xứng điểm M qua trục hoành

Pham Trong Bach

Cho số phức z=3+4i có điểm biểu diễn là M. Số phức liên hợp của z có điểm biểu diễn là . Điểm  có được bằng cách

A. tịnh tiến điểm M sang phải theo phương song song với trục hoành 4 đơn vị

B. lấy đối xứng điểm M qua gốc tọa độ

C. lấy đối xứng điểm M qua trục tung

D. lấy đối xứng điểm M qua trục hoành

Pham Trong Bach

Cho số phức z = a + b i a , b ∈ ℤ . Biết tập hợp các điểm A biểu diễn hình học số phức z là đường tròn C có tâm I 4 ; 3 và bán kính R = 3.  Đặt M là giá trị lớn nhất, m là giá trị nhỏ nhất của F = 4 a + 3 b − 1 . Tính giá trị  M + m .

A.  M + m = 63

B.  M + m = 48

C.  M + m = 50

D.  M + m = 41

Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn  | z - 2 i | = m 2 + 4 m + 6 với m là số thực. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn của số phức w = (4-3i)z+2i là đường tròn. Bán kính của đường tròn đó có giá trị nhỏ nhất bằng

A.  10

B. 2

C. 10

D.  2

Pham Trong Bach

Cho số phức z thỏa mãn  z = 1 và điểm A trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn của z. Biết rằng trong hình vẽ bên, điểm biểu diễn của số phức  w = 1 i z là một trong bốn điểm M, N, P, Q. Khi đó điểm biểu diễn của số phức w 

A. Điểm M

B. Điểm N

C. Điểm P

D. Điểm Q

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN