Ôn tập chương II - Đa giác. Diện tích đa giác

Đinh Thị Ngọc Anh

Trên cạnh AB,AC của tam giác ABC lấy tương ứng 2 điểm M,N sao cho \(AM=\dfrac{1}{3}AB,AN=\dfrac{1}{3}AC\) . Gọi D là giao điểm của BN và CM. Qua A kẻ \(AH\perp BN,CK\perp BN\)

a) So sánh AH và CK

b) CM: \(S_{ABD}=\dfrac{1}{2}S_{BCD}\)

c) Biết \(S_{ABC}=24cm^2\)

Tính \(S_{AMDN}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN