Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Ta Nobi

1. Viết CT in ra số lẻ nhỏ hơn hoặc bằng n .

2.viết Ct cho phép nhập n số và cho biết số nhỏ nhất trong các số vừa nhập là số thứ mấy ?

duong nguyenvan
31 tháng 12 2017 lúc 20:29

1.

Program bai1;

uses crt;

var i,n: integer;

begin

clrscr;

write('nhap so n ='); readln(n);

i:=1;

while i<=n do

begin

write(i:3,', ');

i:=i+2;

end;

readln;

end.

Bình luận (0)
duong nguyenvan
31 tháng 12 2017 lúc 20:35

2.

Program bai2;

uses crt;

var i,n,nhonhat: integer;

a: array[1..100] of real;

min: real;

begin

clrscr;

write('nhap n :='); readln(n);

for i:= 1 to n do

begin

write('a[',i,'] = '); readln(a[i]);

end;

min:=a[1];

nhonhat:=1;

for i:= 2 to n do

if a[i] < min then

begin

min:=a[i];

nhonhat:=i;

end;

writeln('phan tu nho nhat la phan tu thu ' ,nhonhat);

readln;

end.

{ https://www.facebook.com/profile.php?id=100022887573679 }

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN