Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Ta Nobi

câu 4: viết CT cho phép rút gọn 1 phân số.

Vd: nhập tử =6;

nhâp mẫu = 8;

kết quả = 6/8=3/4;

duong nguyenvan
28 tháng 12 2017 lúc 17:05

Program bai1;

uses crt;

var tu,mau: integer;

a,b,r,ucln : integer;

begin

clrscr;

write('nhap tu ='); readln(tu);

write('nhap mau ='); readln(mau);

if mau = 0 then writeln('khong phai la phan so ')

else

begin

write(tu ,' / ' , mau);

a:=tu;

b:=mau;

r:=a mod b;

while r <> 0 do

begin

a:=b;

b:=r;

r:=a mod b ;

end;

ucln:=b;

tu:=tu div ucln;

mau:= mau div ucln;

if mau <> 1 then

write('=' , tu , '/' ,mau)

else write(tu);

end;

readln;

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN