Pham Trong Bach

Hàm số  y = a x 4 + b x 2 + c ( a ≠ 0 )  có đồ thị như hình vẽ sau:

Hàm số y = f(x) là hàm số nào trong bốn hàm số sau:

A .   y = ( x 2 + 2 ) 2 - 1

B .   y = ( x 2 - 2 ) 2 - 1

C .   y = - x 4 + 2 x 2 + 3

D .   y = - x 4 + 4 x 2 + 3

Cao Minh Tâm
5 tháng 11 2019 lúc 4:15

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho hàm số y=f(x)=x^3+ax^2+bx+4 có đồ thị (C) như hình vẽ. Hỏi (C) là đồ thị của hàm số y=f(x) nào?

A.  y = f ( x ) = x 3 - 3 x 2 + 4  

B.  y = f ( x ) = x 3 + 6 x 2 + 9 x + 4

C.  y = f ( x ) = x 3 + 3 x 2 + 4

D.  y = f ( x ) = x 3 - 6 x 2 + 9 x + 4

Pham Trong Bach

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị đạo hàm y=f’(x) được cho như hình vẽ bên và các mệnh đề sau:

(1). Hàm số y=f(x) có duy nhất 1 điểm cực trị

(2). Hàm số y=f(x) nghịch biến trên khoảng (-2;1) 

(3). Hàm số y=f(x) đồng biến trên khoảng 0 ; + ∞  

(4). Hàm số g x = f x + x 2  có 2 điểm cực trị.

Số mệnh đề đúng là

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Pham Trong Bach

Cho hàm số y = f ( x )  có đồ thị như hình vẽ.

Biết tất cả các điểm cực trị của hàm số y = f ( x )  là – 2, 0, 2, a , 6 với 4 < a < 6. Số điểm cực trị của hàm số y = f ( x 6 − 3 x 2 )  là

A. 8

B. 11

C. 9

D. 7

Pham Trong Bach

Cho đồ thị hàm số y = f(x) có đạo hàm trên R thỏa mãn f(2) = f(-2) = 0 và đồ thị hàm số y = f'(x) có dạng như hình vẽ. Hàm số y = f ( x ) 2  nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

A. - 1 ; 3 2

B. (-2;-1)

C. (-1;1)

D. (1;2)

Pham Trong Bach

Cho hàm số  y = f ( x )  liên tục trên ℝ  và có đồ thị như hình vẽ bên. Xét 4 mệnh đề sau

(1) Hàm số  y = f ( x )  đạt cực đại tại x 0 = 0  

(2) Hàm số  y = f ( x )  có ba cực trị.

(3) Phương trình  y = f ( x )  có đúng ba nghiệm phân biệt

(4) Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất là -2 trên đoạn [-2;2] 

Hỏi trong 4 mệnh đề trên, có bao nhiêu mệnh đề đúng?

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Pham Trong Bach

Cho hai hàm số f ( x ) = a x 4 + b x 3 + c x 2 + d x + e với    a ≠ 0 và g(x)= p x 2 + q x - 3   c ó đồ thị như hình vẽ bên dưới. Đồ thị hàm số y=f(x) đi qua gốc tọa độ và cắt đồ thị hàm số y=g(x) tại bốn điểm có hoành độ lần lượt là -2;-1;1 và m. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=f(x)-g(x) tại điểm có hoành độ x=-2 có hệ số góc bằng -15/2. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y=f(x) và y=g(x) (phần được tô đậm trong hình vẽ). Diện tích của hình (H) bằng

A.  1553 120

B.  1553 240

C. 1553 60

D. 1553 30

Pham Trong Bach

Cho hàm số y = f ( x ) = a x 3 + b x 2 + c x + d (a;b;c;d ∈ R, a ≠ 0) có đồ thị (C). Biết rằng đồ thị (C) đi qua gốc tọa độ và có đồ thị hàm số y = f’(x) cho bởi hình vẽ sau đây.

Tính giá trị H = f(4) – f(2)

A. H = 51

B. H = 54

C. H = 58

D. H = 64

Pham Trong Bach

Cho hàm số f (x) có đồ thị của hàm số f'(x) như hình vẽ bên.

Biết f(-1)=f(4)=0. Hàm số  y = ( f ( x ) ) 2 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

A. (-1;0).

B. (1;4).

C. ( - ∞ ; 1 ) .

D. ( 4 ; + ∞ ) .

Pham Trong Bach

Cho hàm số y = f ( x ) = x 3 - 3 x 2 + 2  có đồ thị như hình vẽ bên. Trong bốn đường cong dưới đây, đường nào là đồ thị của hàm số y = x + 1 ?

A. 

B. 

C. 

D. 

Pham Trong Bach

Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trên R thỏa mãn f(-1)= f(3)= 0 và đồ thị hàm số y=f' (x) có dạng như hình vẽ. Hàm số y= [ f ( x ) ] 2 nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

A. (-2;1).

B. (1;2).

C. (0;4).

D. (-2;2).

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN