Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

Nguyễn Thị Ngoãn

1 - hãy mô tả thuật toán tìm số nhỏ nhất trong hai số nguyên cho trước.

2 -hãy mô tả thuật toán tìm số lớn nhất trong hai số cho trước.

3 - viết biểu thức toán sau đây dưới dạng biểu thức trong Pascal

( x/3+y)-(a+b/8+y)+z

giúp mik với

duong nguyenvan
26 tháng 12 2017 lúc 16:23

2.

*xác định thuật toán:

input: 2 số nguyên a và b;

output: kết quả so sánh 2 số đó;

*thuật toán:

b1: nếu a> b thì in kết quả ra màn hình "a lớn hơn b".

b2: nếu a< b thì in kết quả ra màn hình " b lớn hơn a",

ngược lại in ra màn hình " hai so bằng nhau".

b3: kết thúc.

Bình luận (0)
duong nguyenvan
26 tháng 12 2017 lúc 16:25

3.

(x/3+y)-(a+b/8+y)+z

Bình luận (0)
duong nguyenvan
26 tháng 12 2017 lúc 16:22

1.

*xác định thuật toán:

input: 2 số nguyên a và b;

output: kết quả so sánh 2 số đó;

*thuật toán:

b1: nếu a> b thì in kết quả ra màn hình "b nhỏ hơn a".

b2: nếu a< b thì in kết quả ra màn hình " a nhỏ hơn b",

ngược lại in ra màn hình " hai so bằng nhau".

b3: kết thúc.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN