Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

Nguyễn Thị Ngoãn

trùi ui! ông thầy ông cho hàng loạt để nề! mà mik hổng biết mog mí bạn giúp đỡ nha! help meeee!!!

1-viết chương trình nhập vào số nguyên a. In a ra màn hình nếu số đó là số lẻ.

2 - viết chương trình tính tổng, tích và hiệu của hai số nguyên được nhập từ bàn phím.

làm ơn ghi cụ thể rõ ràng giùm mik nha!!!! thank !!!!

duong nguyenvan
25 tháng 12 2017 lúc 20:37

Program bai2;

uses crt;

var a,b: integer;

begin

clrscr;

write('nhap so thu nhat ='); readln(a);

write(' nhap so thu hai ='); readln(b);

writeln('Tong cua 2 so =' ,a+b);

writeln('Hieu cua 2 so =' ,a-b);

writeln('Tich cua 2 so =' , a*b);

readln;

end.

Bình luận (0)
duong nguyenvan
25 tháng 12 2017 lúc 20:33

Program bai1;

uses crt;

var a: integer;

begin

clrscr;

write('nhap so a =');

readln(a);

if a mod 2 <>0 then writeln(a , ' la so le ');

readln;

end.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN