Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Hoa Anh Đào

tìm gtnn cửa

Q=\(x-2\sqrt{2x-1}\)

Lê Bùi
Lê Bùi 26 tháng 12 2017 lúc 14:52

2Q=\(2x-4\sqrt{2x-1}\)

2Q=\(\left(2x-1\right)-4\sqrt{2x-1}+4-3\)

Q=\(\dfrac{\left(\sqrt{2x-1}-2\right)^2-3}{2}\ge\dfrac{-3}{2}\forall x\in R\)

Dấu = xảy ra khi \(\sqrt{2x-1}-2=0\Leftrightarrow x=\dfrac{5}{2}\)

vậy \(Q_{min}=\dfrac{-3}{2}khi\) x\(=\dfrac{5}{2}\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN