Ôn tập toán 9

linh bui

Tìm GTNN A=x^2-x+1/x+ 2015

Son Goku
Son Goku 9 tháng 6 2018 lúc 16:34

\(A=x^2-x+\dfrac{1}{x}+2015\\ =\left(x^2-2x+1\right)+\left(x+\dfrac{1}{x}\right)+2014\\ =\left(x-1\right)^2+\left(x+\dfrac{1}{x}\right)+2014\ge2\sqrt{x\cdot\dfrac{1}{x}}+2014=2016\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN