Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

Đức Nguyễn Trung

lập trình các số có ba chữ số vs điều kiên giá trị của số đó bằng tổng lập phương các chữ số?

duong nguyenvan
23 tháng 12 2017 lúc 20:12

Program bai1;

uses crt;

var a,b,c,i: integer;

begin

clrscr;

for i:= 100 to 999 do

begin

a:= i div 100;

b:= (i div 10 ) mod 10;

c:= i mod 10;

if a*a*a+b*b*b+c*c*c = i then

begin

writeln(' so ' , i , ' co gia tri bang tong lap phuong cac chu so cua no .');

end;

end;

readln;

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN