Chương I : Số hữu tỉ. Số thực

Thu Thao

Thực hiện các phép tính:

a. \(\dfrac {4^2.4^3} {2^10} .2003 \)

b. \(\dfrac {120^3} {40^3}\)

c. [(-2,5).0,38.0,4] - [(-1,25).0,62.(-0,8)]

MonKey D. Luffy
MonKey D. Luffy 23 tháng 12 2017 lúc 20:03

a, (42.43 / 21.0) .2003

= (42.43/0) .2003

= 0.2003

= 0

b, 1203/403

= (120/40)3

= 33

= 9

c, [(-2,5) .0,38 .0,4] - [(-1,25).0,62.(-0,8)]

= {[(-2,5) .0,4] .0,38} - {[(-1,25) .(-0,8)] .0,62}

= [(-1) .0,38] - (1 .0,62)

= (-0.38) - 0,62

= -1

MK chỉnh dấu ngoặc hơi loằng ngoằng

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN