Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

Do Pham Ngoc Anh

Viết chương trình tính tổng \(S=\sqrt{1+\sqrt{2+\sqrt{3+...+\sqrt{\left(n-1\right)+\sqrt{n}}}}}\)

Trương Quang Dũng
23 tháng 12 2017 lúc 19:12

program bai1;

uses crt;

var

begin

clrscr;

write('Nhap so N=);readln(n);

s:=0;

for i:=i to n do

s:=s+sqrt(i+sqrt(i+1));

writeln('Tong la ',s);

readln

end.

Bình luận (9)
Trương Quang Dũng
23 tháng 12 2017 lúc 19:14

var n:longint;i,s:real;

Bình luận (0)
duong nguyenvan
23 tháng 12 2017 lúc 20:27

cái này mới đúng nha :P

Program bai1;

uses crt;

var n , i ,s: longint;

begin

clrscr;

write('nhap so n ='); readln(n);

for i:= 1 to n do

s:=s+sqrt((i-1)+sqrt(i));

writeln('tong s = ' ,s:4:2);

readln;

end.

Bình luận (11)
Trần Anh Tú
23 tháng 12 2017 lúc 22:24

duong nguyenvan làm sai rồi. Biến s phải khai báo thuộc kiểu real mới tính được chứ!

Bình luận (2)
duong nguyenvan
23 tháng 12 2017 lúc 20:26

Program bai1;

uses crt;

var n , i : integer;

s: real;

begin

clrscr;

write('nhap so n ='); readln(n);

for i:= 1 to n do

s:=s+sqrt((n-1)+sqrt(n));

writeln('tong s = ' ,s:4:2);

readln;

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN