Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác

Nguyễn Trà My

Cho hai đường thẳng x’x và y’y song song và một đường thẳng cắt x’x tại M và y’y tại N. Trên đường thẳng y’y lấy hai điểm E và F về hai phía của N sao cho NE=NF=NM. Chứng minh:

a)ME,MF là tia phân giác của góc xMN và góc x’MN

b)Tam giác MEF là tam giác vuông.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN