Lập trình đơn giản

Nguyễn Phương Trâm

Viết chương trình nhập n số từ bàn phím và đếm xem có bao nhiêu số lẻ ( n > 0 ).

tao quen roi
23 tháng 12 2017 lúc 14:25

lớp mấy rồi ?

Bình luận (2)
duong nguyenvan
22 tháng 12 2017 lúc 21:34

Program bai1;

uses crt;

var a:array[1..100] of integer;

i,n,dem: integer;

begin

clrscr;

repeat

write('nhap n ='); readln(n);

until n > 0;

for i:=1 to n do

begin

write('nhap a[',i,'] = '); readln(a[i]);

end;

dem:=0;

for i:= 1 to n do

if a[i] mod 2 <> 0 then dem:=dem+1;

writeln('co ', dem,' so le ');

readln;

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN