Lập trình đơn giản

Phan Ngọc Cường

Viết chương trình nhập vào 1 số và cho biết số đó là số âm hay dương (gợi ý: nếu a>0 thì đó là số dương, ngược lại số đó là số âm

duong nguyenvan
22 tháng 12 2017 lúc 21:19

Program bai1;

uses crt;

var a:integer;

begin

clrscr;

write('nhap so a ='); readln(a);

if a> 0 then writeln('a la so duong ') else

writeln('a la so am ');

readln;

end.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN