Lập trình đơn giản

Nguyễn Minh Thư

Viết chương trình nhập vào 3 cạnh của tam giác : a) Kiểm tra xem tam giác đó có phải tam giác đều hay không ? b) Kiểm tra xem tam giác đó có phải tam giác cân hay không ? c)Kiểm tra xem tam giác đó có phải tam giác vuông hay không ? Giúp với ạ !!!

๖ۣۜGió ๖ۣۜẤm
22 tháng 12 2017 lúc 19:55

program tamgiac;

uses crt;

var a,b,c:integer;

begin

write('Nhap chieu dai 3 canh tam giac:'); readln (a,b,c);

if (a=b) and (b=c) and (a=c) then write ('Tam giac deu');

if (a=b) or (b=c) or (a=c) then write('Tam giac can');

if (a*a=b*b+c*c) or (b*b=a*a+c*c) or (c*c=a*a+b*b) then write('Tam giac vuong');

readln

end.

Chúc bạn học tốt ^^

___Gió Ấm___

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN