Câu hỏi của Vũ Nguyễn Gia Hiển - Sinh học lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. A.hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới nước
  2. B.hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo
  3. C.hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái nước ngọt
  4. D.hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái trên cạn
1 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.