Lê Thị Mai Chi

Vì sao nói cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8/1925) đã "đánh dấu một bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam"?

A. Là sự kiện thể hiện giai cấp công nhân Việt Nam đã hướng tới đấu tranh đòi quyền lợi chính trị cho giai cấp mình.

B. Là phong trào đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân do tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên tổ chức, lãnh đạo

C. Là cuộc đấu tranh có tổ chức, có quy mô và bước đầu giành được thắng lợi của công nhân Việt Nam

D. Vì đây là cuộc đấu tranh đầu tiên của công nhân Việt Nam sau Chiên tranh thế giới thứ nhất.

Trần Vương Quang
2 tháng 5 2018 lúc 3:51

Đáp án C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Thị Mai Chi

Giai cấp công nhân Việt Nam đấu tranh nhằm chống lại kẻ thù nào?

A. Quan lại

B. Địa chủ phong kiến

C. Nông dân 

D. Tư bản Pháp

Lê Thị Mai Chi

Cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5/1930 là bước ngoặt của phong trào đấu tranh 1930 - 1931 vì

A. đây là lần đầu tiên giai cấp công nhân đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân lao động cả nước và thể hiện tinh thần quốc tế vô sản.

B. diễn ra trên phạm vi cả nước.

C. thu hút đông đảo các lực lượng tham gia.

D. quần chúng đấu tranh vũ trang lật đổ chính quyền thực dân, phong kiến.

Lê Thị Mai Chi

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968) đã tạo bước ngoặt căn bản cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta trên mặt trận ngoại giao vì

A. giáng một đòn mạnh mẽ vào chính quyền Sài Gòn, khả năng can thiệp của Mĩ rất hạn chế.

B. làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược.

C. buộc Mĩ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc.

D. buộc Mĩ phải đến đàm phán ở Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

Lê Thị Mai Chi

Điểm khác biệt của phong trào công dân Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất so với trước chiến tranh là gì?

A. Kết hợp đấu tranh kinh tế với bãi công biểu tình.

B. Kết hợp đấu tranh kinh tế với đấu tranh chính trị.

C. Kết hợp đấu tranh kinh tế với bạo động vũ trang.

D. Kết hợp đấu tranh chính trị với bạo động vũ trang.

Lê Thị Mai Chi

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân vì sao?

A. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động.

B. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của giai cấp công nhân.

C. Nhà nước có được là thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

D. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động do giai cấp công nhân thông qua chính đảng là Đảng Cộng sản lãnh đạo

Lê Thị Mai Chi

Sắp xếp theo trình tự thời gian các sự kiện lịch sử giai đoạn cách mạng Việt Nam 1919-1930 sau:

1. Tổ chức Tân Việt cách mạng đảng được thành lập.

2. Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập.

3. Tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập.

4. Nguyễn Ái Quốc đọc Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin.

A. 2, 1, 4, 3

B. 1, 3, 4, 2.

C. 4, 3, 2,1.

D. 3, 4,1, 2.

Lê Thị Mai Chi

Hãy điền vào chỗ trống câu sau cho đúng:

“Hiệp định Pa-ri về Việt Nam là kết quả của cuộc đấu tranh, kiên cường bất khuất của......”

A. quân dân miền Nam đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mĩ.

B. quân dân ta trên cả hai miền đất nước.

C. quân dân miền Bắc đánh bại chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mĩ.     

D. quân dân miền Nam trong cuộc tổng tiến công chiến lược 1972.

Lê Thị Mai Chi

Đâu là điều kiện khách quan thuận lợi đối với cuộc đấu tranh giành độc lập các nước Đông Nam Á vào giữa tháng 8-1945?

A. Quân Đồng minh tiến công mạnh mẽ vào các vị trí của quân đội Nhật

B. Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc.

C. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh.

D. Quân Đồng minh đánh thắng phát xít Đức.

Lê Thị Mai Chi

Điền thêm từ còn thiếu trong câu nói sau: "Nếu Chính phủ Pháp đã rút được bài học trong cuộc chiến tranh trong mấy năm nay, muốn đi đến đình chiến ở Việt Nam bằng cách .....và giải quyết các vấn đề Việt Nam theo đường lối ..... thì nhân dân và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sẵn sàng tiếp nhận ý muốn đó".

A. Đàm phán, mềm dẻo.

B. Hoà đàm, hoà bình.

C. Thương lượng, mềm dẻo.

D. Thương lượng, hoà bình.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN