Câu hỏi của Nguyễn Bình Nguyên - Sinh học lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. A.số lượng loài nhỏ và số lượng cá thể của loài thấp
  2. B.số lượng loài nhỏ và số lượng cá thể của loài cao
  3. C.số lượng loài lớn và số lượng cá thể của loài cao
  4. D.số lượng loài lớn và số lượng cá thể của loài thấp
3 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.