Câu hỏi của Nguyễn Văn Tài - Vật lý lớp 9

Hai người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc không đổi. Người thứ nhất và người thứ hai xuất phát cùng một lúc với các vận tốc tương ứng v1 = 10km/h và v2 = 12km/h.

a, Tính khoảng cách giữa hai người sau 1 giờ xuất phát.

b, Một người thứ ba cũng đi xe đạp với vận tốc không đổi v3 từ A đến B, xuất phát sau người thứ nhất và người thứ hai 30 phút. Khoảng thời gian giữa hai lần gặp của người thứ ba với người thứ nhất và người thứ hai là \(\Delta t\) = 1h. Tìm vận tốc của người thứ ba.

    Được cập nhật 24/10/2016 lúc 22:10
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.