Pham Trong Bach

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y = tan x − 2 tan x − m  đồng biến trên khoảng 0 ; π 4

A. m ≤ 0 hoặc 1 ≤ m < 2

B.  m ≤ 0

C.  1 ≤ m < 2

D.  m ≥ 2

Cao Minh Tâm
3 tháng 1 2018 lúc 12:10

Đáp án B

Ta có:  y ' = 3 x 2 + 2 m + 1 x + 3

Hàm số đồng biến trên

R ⇔ y ' ≥ 0    ∀ x ∈ ℝ ⇔ a y ' = 3 > 0 Δ ' y ' = m + 1 2 − 9 ≤ 0 ⇔ − 3 ≤ m + 1 ≤ 3

⇔ − 4 ≤ m ≤ 2.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số  y = m   cos   x + 1 cos   x + m  đồng biến trên khoảng  0 ; π 3

A.  - 1 ; 1

B.  - ∞ ; - 1 ∪ 1 ; + ∞

C.  [ - 1 ; - 1 2 )

D.  - 1 ; - 1 2

Pham Trong Bach

Tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số  y   =   - 2 sin x - 1 sin x - m đồng biến trên khoảng  0 ; π 2 là:

A.  m ≥ - 1 2

B.  - 1 2 < m < 0 hoặc  m > 1

C. - 1 2 ≤ m ≤ 0  hoặc  m ≥ 1

D. m > - 1 2

Pham Trong Bach

Một học sinh giải bài toán “Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y = m x 3 + m x 2 + m − 2 x + 10  đồng biến trên i” theo các bước như sau:

Bước 1:  Hàm số xác định trên i, và   y ' = 3 m x 2 + 2 m x + m − 2

Bước 2:  Yêu cầu bài toán tương đương với   y ' > 0, ∀ x ∈ ℝ ⇔ 3 m x 2 + 2 m x + m − 2 > 0, ∀ x ∈ ℝ

Bước 3:   ⇔ a = 3 m > 0 Δ ' = 6 m − 2 m 2 < 0 ⇔ m < 0 m > 3 m > 0

Bước 4: ⇔ m > 3. Vậy m>3

 

Hỏi học sinh này đã bắt đầu sai ở bước nào?

 

A. Bước 2

B. Bước 3

C. Bước 1

D. Bước 4

Pham Trong Bach

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = x 3 - 2 m x 2 + m  đồng biến trên khoảng - ∞ ; 0  

A.  m ≥ 0

B.  m ≤ 0

C. Không có m

D. Mọi m ∈ R  

Pham Trong Bach

Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số  y = m   cos x + 1 cos x + m đồng biến trên khoảng (0; π 3 ).

A. (-1; 1)

B. - ∞ ;   - 1 ∪ 1 ;   + ∞

C. [ - 1 2 ; 1)

D. (-1; - 1 2 )

Pham Trong Bach

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y = m x + 2 m + 1 x - m nghịch biến trên khoảng 0 ; + ∞

A.  m ∈ 0 ; + ∞

B. m ∈ ( - ∞ ; 0 ] \ - 1

C. m ∈ R \ - 1

D. m ∈ R

Pham Trong Bach

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y = mx + 2 m + 1 x − m nghịch biến trên khoảng  0 ; + ∞ .

A. m ∈ ℝ \ − 1

B.  m ∈ − ∞ ; 0 \ − 1

C.  m ∈ 0 ; + ∞

D.  m ∈ ℝ

Pham Trong Bach

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y = x − 1 x − m nghịch biến trên khoảng − ∞ ; 2 .

A.  1 , + ∞

B.  2 , + ∞

C.  2 , + ∞

D.  1 , + ∞

Pham Trong Bach

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = tan x - 2 tan x - m + 1  đồng biến trên khoảng 0 ; π 4 .

A.  m ≥ 1

B.  m > 3

C.  2 ≤ m < 3

D.  m ≤ 1 2 ≤ m < 3

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN