Câu hỏi của Phan Thị Minh Trí - Sinh học lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. A. giới tính và cơ chế cách li sinh sản giữa các loài rất phức tạp
  2. B. phân bào và cơ chế cách li sinh sản giữa các loài rất phức tạp
  3. C. giới tính và cơ chế sinh sản của các loài rất phức tạp
  4. D. phân bào và cơ chế sinh sản của các loài rất phức tạp
2 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.