Hoàng Đức Long

Cho bán kính Bo là m. Ở một trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô, electron chuyển  động trên quỹ đạo có bán kính m. Tên gọi của quỹ đạo này là

A. O

B. L

C. M

D. N

Vũ Thành Nam
6 tháng 4 2018 lúc 3:55

Đáp án B

Bán kính quỹ đạo dừng:

Thay số ta được suy ra quỹ đạo L

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r 0  = 5,3. 10 - 11  m. ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là r = 2,12. 10 - 10  m. Quỹ đạo đó có tên gọi là quỹ đạo dừng

A. L        B. N.        C.O.        D.M.

Hoàng Đức Long

Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r   =   5 , 3 . 10 - 11   m . Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là r     =   2 , 12 . 10 - 10   m . Quỹ đạo đó có tên gọi là quỹ đạo dừng

A. L

B. O

C. N

D. M

Hoàng Đức Long

Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là r 0 = 5 , 3.10 − 11 m. Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là r = 2 , 12.10 − 10  m. Quỹ đạo đó có tên gọi là quỹ đạo dừng 

A. L

B. O

C. N

D. M

Hoàng Đức Long

Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là  r 0 = 5 , 3 . 10 - 11 . Ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là  r = 2 , 12 . 10 - 10  m. Quỹ đạo đó có tên gọi là quỹ đạo dừng

A. M. 

B. N.

C. O. 

D. L.

Hoàng Đức Long

Cho bán kính Bo là r 0 = 5 , 3.10 m − 11 .  ở một trạng thái dừng của nguyên tử hiđro, electron chuyển động trên quỹ đạo có bán kính r = 2 , 12.10 − 10 m .  Tên gọi của quỹ đạo này là

A. L

B. O

C. M

D. N

Hoàng Đức Long

Các mức năng lượng của trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức E n = − 13 , 6 n 2 e V  (với n = 1, 2, 3,…). Ở trạng thái dừng này, electron trong nguyên tử chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính r n = n 2 r o ,  với r 0 là bán kính Bo. Nếu một nguyên tử hiđrô hấp thụ một photon có năng lượng 2,856 eV thì bán kính quỹ đạo dừng của electron trong nguyên tử đó sẽ tăng lên

A. 2,25 lần

B. 6,25 lần

C. 4,00 lần

D. 9,00 lần

Hoàng Đức Long

Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức E n   = −   13 , 6 n 2   eV  (với n = 1, 2, 3, …). Ở trạng thái dừng này, electron trong nguyên tử chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính , với r0 là bán kính Bo. Nếu một nguyên tử hiđrô hấp thụ một phôtôn có năng lượng 2,856 eV thì bán kính quỹ đạo dừng của electron trong nguyên tử đó sẽ tăng lên   

A. 2,25 lần.

B. 6,25 lần.

C. 4,00 lần

D. 9,00 lần.

Hoàng Đức Long

Các mức năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bằng biểu thức E n   = −   13 , 6 n 2   eV (với n = 1, 2, 3, …). Ở trạng thái dừng này, electron trong nguyên tử chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính r n   =   n 2 r 0 , với r0 là bán kính Bo. Nếu một nguyên tử hiđrô hấp thụ một phôtôn có năng lượng 2,856 eV thì bán kính quỹ đạo dừng của electron trong nguyên tử đó sẽ tăng lên

A. 2,25 lần.

B. 6,25 lần.

C. 4,00 lần

D. 9,00 lần.

Hoàng Đức Long

Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo dừng ứng với trạng thái cơ bản của nguyên tử hiđrô là r 0 . Khi êlêctron chuyển động trên quỹ đạo dừng M thì bán kính quỹ đạo của nó là

A. r M   =   4 r 0

B.  r M   =   16 r 0

C.  r M   =   3 r 0

D.  r M   =   9 r 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN