Câu hỏi của ngọc thảo - Tin học lớp 7

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

câu1 nếu chọn đồng thời nhiều khối ô khác nhau không liên tục, ta chọn khối đầu tiên và nhấn chọn phím nào đẻ lần lượt chọn các khối ô tiếp theo

A.alt B. ctrl C.shift D. phím nào cũng được

câu 2 thanh công thức cho ta biết điều gì ?

A. nội dung của ô tính được chọn

B. địa chỉ của ô tính được chọn

C. con trỏ ô đang ở vị trí nào đó

D. cả 3 câu A,B,C đều sai

câu 3

A. mở bảng chọn table, sau đó chọn insert columnls

B. mở bảng chọn insert, sau đó chọn rows

C.mở bảng chọn insert , sau đó chọn clumnls

D. mở bảng chọn insert, sau đó chọn insert clumnls

câu4

ĐỂ TÍNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH CỘNG CỦA Ô A1 B1 C1 CÁC CÁCH TÍNH NÀO SAU ĐÂY LÀ ĐÚNG

A. =SUM( A1+B1+C1)

B. = AVERAGE( A1,B1,C1)

C. =(A1+B1+C1)/3

D. CẢ 3 ĐÁP ÁN A,B,C ĐỀU ĐÚNG

CÂU5 CÔNG THỨC =MAX (49,8,15,2007,30) CÓ KẾT QUẢ LÀ

A2109

B2007

C8

D CÔNG THỨC SAI

CÂU 6

TRONG CÁC PHẦN MỀM CÓ TÊN SAU , PHẦN MỀM NÀO LÀ PHẦN MỀM BẢNG TÍNH

A MICROSOFT WORD

B MICROSOFT EXCEL

C MICROSOFT POWER POINT

D MICROSOFT ACCESS

CÂU 7

SAU KHI NHÁY CHUỘT CHỌN MỘT Ô TÍNH , NỘI DUNG DỮ LIỆU TRONG Ô TÍNH ĐƯỢC HIỂN THỊ Ở ĐÂU

A TRÊN DẢI LỆNH

B TRÊN THANH TRẠNG THÁI

C TRÊN THANH CÔNG THỨC

CÂU 8 ĐỂ KẾT THÚC VIỆC NHẬP DŨ LIỆU VÀO Ô TÍNH , TA CÓ THỂ THỰC HIỆN CÁCH NÀO DƯỚI ĐÂY ?

A NHẤN PHÍM ENTER

BNHẤN PHÍM TAB

C NHÁY CHUỘT TRÊN MỘT Ô TÍNH KHÁC

D NHẤN CÁC PHÍM MŨI TÊN

E TẤT CẢ CÁC CÁCH TRÊN

CÂU9 ĐỊA CHỈ CỦA MỘT Ô LÀ

A TÊN CỘT MÀ Ô ĐÓ NẰM TRÊN ĐÓ

B CẶP TÊN CỘT VÀ TÊN HÀNG MÀ Ô ĐÓ NẰM TRÊN

C TÊN HÀNG MÀ Ô ĐÓ NẰM TRÊN ĐÓ

DCẶP TÊN HÀNG VÀ TÊN CỘT MÀ Ô ĐÓ NẰM TRÊN

CÂU 10THANH CÔNG THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH CÓ TÁC DỤNG GÌ

A ĐẺ DÙNG NHẬP DỮ LIỆU HOẶC CÔNG THỨC

B ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ TÍNH TOÁN

C DÙNG ĐỂ HIỆN THỊ ĐỮ LIỆU HOẶC CÔNG THỨC TRONG Ô TÍNH ĐUỌC CHỌN

D CẢ A B C ĐỀU ĐÚNG

CÂU 11 NẾU CHỌN ĐÒNG THỜI NHIỀU KHỐI Ô KHÁC NHAU TA CHỌN KHỐI ĐẦU TIÊN VÀ NHẤN CHỌN PHÍM NÀO

A SHIFT

B. CRTL

C. ENTER

D ALT

CÂU 12 MUỐN XOÁ HẲN MỘT HÀNG RA KHỎI TRANG TÍNH , TA CHỌN HÀNG NÀY VÀ THỰC HIỆN :

A NHÁN PHÍM DELETE

B CHỌN LỆNH DELETETRONG NHÓM CELLS TRÊN DỈA LỆNH HOME RỒI CHỌN TIẾP DELETE SHEET ROWS CÂU 13 TRÊN MỘT TRANG TÍNH TẤT CẢ CÁC HÀNG PHẢI CÓ ĐỘ CAO BẰNG NHAU TẤT CẢ CÁC CỘT CŨNG PHẢI CÓ ĐỘ RỘNG BẰNG NHAU . PHÁT BIỂU NÀY ĐÚNG HAY SAI VÌ SAO ?

.......................................

CÂU 14 NÊU CÚ PHÁP CỦA CÁC HÀM

CÂU 15 NÊU THAO TÁC XOÁ CÁC CỘT

    2 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.