Pham Trong Bach

Cho hai đồ thị của hàm số bậc nhất là hai đường thẳng d: y = (m + 2)x - m và d': y = -2x - 2m + 1. Với giá trị nào của m thì d cắt d' ?

A. m  ≠ -2

B. m  ≠ -4

C. m  ≠  -2; m  -4

D. m  ≠  2; m  4

Cao Minh Tâm
16 tháng 11 2017 lúc 7:35

Đáp án C

• Ta thấy d: y = (m + 2)x - m có a = m + 2 và d': y = -2x - 2m + 1 có a' = -2

• Để y = (m + 2)x - m là hàm số bậc nhất thì m + 2  ≠  0 ⇔ m ≠  -2

• Để d cắt d' ⇔ a  ≠  a' ⇔ m + 2 ≠  -2 ⇔ m ≠  -4

Vậy m  ≠ -2; m  ≠  -4

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho hai đồ thị của hàm số bậc nhất là hai đường thẳng d: y   =   ( m   +   2 ) x   –   m   v à   d ’ :   y   =   − 2 x   −   2 m   +   1 . Với giá trị nào của m thì d cắt d’?

A.  m     ≠ − 2             

B.  m ≠     − 4              

C.  m ≠ { − 2 ; − 4 }             

D. m ≠ { 2 ; − 4 }

Pham Trong Bach

Cho hai đồ thị của hàm số bậc nhất là hai đường thẳng d: y = (m + 2)x - m và d': y = -2x - 2m + 1. Với giá trị nào của m thì d cắt d' ?

A. m  ≠ -2

B.  -4

C.  -2; m  -4

D.  2; m  4

Pham Trong Bach

Cho hai đồ thị của hàm số bậc nhất là hai đường thẳng d: y = (m + 2)x - m và d': y = -2x - 2m + 1. Với giá trị nào của m thì d // d' ?

A. m = -2

B. m = -4

C. m = 2

D. m  ≠  2; m  ≠ -4

Pham Trong Bach

Cho hai đồ thị của hàm số bậc nhất là hai đường thẳng d: y = (m + 2)x - m và d': y = -2x - 2m + 1. Với giá trị nào của m thì d // d' ?

A. m = -2

B. m = -4

C. m = 2

D. m  2; m  -4

Pham Trong Bach

Cho hai đường thẳng d: y   =   ( m   +   2 ) x   –   m   v à   d ’ :   y   =   − 2 x   −   2 m   +   1   là đồ thị của hai hàm số bậc nhất. Với giá trị nào của m thì d // d’?

A.  m   =   − 2              

B.  m   =   − 4              

C.  m   =   2                      

D.  m ≠ { 2 ; − 4

Pham Trong Bach

Cho hai đồ thị của hàm số bậc nhất là hai đường thẳng d: y   =   ( 3   –   2 m ) x   –   2   v à   d ’ :   y   =   4 x   −   m   +   2 . Với giá trị nào của m thì d cắt d’?

A. m ≠ 3 2 ; − 1 2                

B.  m     ≠ 3 2              

C.   m     ≠ − 3 2 ; 1 2             

D. ≠ − 1 2

Pham Trong Bach

Cho hai đường thẳng d:  y   =   ( 2 m   −   3 ) x   –   2   v à   d ’ :   y   =   − x   +   m   +   1 là đồ thị của hai hàm số bậc nhất. Với giá trị nào của m thì d // d’?

A.  m   =   1                

B.  m   =   − 1              

C. m = 3 2                

D.  m ≠ 3 2

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN