Câu hỏi của Nguyễn Đức Đạt - Sinh học lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. A. chúng cách li sinh sản với nhau.
  2. B .chúng sinh ra con bất thụ.
  3. C. chúng không cùng môi trường. 
  4. D. chúng có hình thái khác nhau
1 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.