Bài 1: Chương trình bảng tính là gì

Nguyễn Minh Thi

1.thông tin được lưu dưới dạng bảng có ưu điểm gì?

2.gọi A3.B5là khối gồm những gì?hộp tên cho biết gì?

Nguyễn Trần Khánh Linh
18 tháng 12 2017 lúc 7:35

2. Khối A3:B5 gồm các ô A3, A4, A5, B3, B4, B5. Hộp tên cho biết địa chỉ cả ôn đang được chọn.

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Khánh Linh
18 tháng 12 2017 lúc 7:36

Hộp tên cho biết địa chỉ của ô tính đang được chọn.

Bình luận (0)
ngọc thảo
18 tháng 12 2017 lúc 19:23

1 hộp tên cho biết ddịa chỉ của ô tính đang được chọn

2 khối A3: C5 gồm các ô A3 A4 A5 B3 B4 B5 . Hộp tên cho biết địa chỉ của cả ô đang được chọn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN