Pham Trong Bach

Nhẩm rồi kéo thả đáp án thích hợp vào chỗ trống:

Cao Minh Tâm
4 tháng 7 2018 lúc 17:27

Nhẩm: 2 trăm × 2 = 4 trăm.

200 × 2 = 400

Số cần dùng để điền vào chỗ trống là: 400.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Kéo thả đáp án thích hợp vào chỗ trống:

Pham Trong Bach

Tính nhẩm rồi chọn số thích hợp kéo thả vào chỗ trống:

Pham Trong Bach

Kéo thả các số thích hợp vào chỗ trống để được phép tính phù hợp với hình ảnh sau:

Pham Trong Bach

Kéo thả số và phép toán thích hợp vào chỗ trống để tìm được giá trị của x.

Pham Trong Bach

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Tính nhẩm:

Pham Trong Bach

Kéo thả số thích hợp vào ô trống:

Pham Trong Bach

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ chấm cho thích hợp:   3hm5m = ……….m

A.   350m             

B.   35m           

C.  305          

D. 305m

Pham Trong Bach

Đếm cách 7 đơn vị rồi điền số thích hợp vào chỗ trống:

Pham Trong Bach

Chọn rồi kéo thả các số đã cho vào ô trống

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN