Pham Trong Bach

Kết quả của phép tính  (   x   -   2   ) (   x   +   5   ) bằng ? 

A.  x 2 - 2 x - 10  

B.  x 2 + 3 x - 10  

C.  x 2 - 3 x - 10  

D.  - x 2 + 3 x - 10  

Cao Minh Tâm
3 tháng 10 2018 lúc 5:01

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN