Câu hỏi của Trần Gia Nguyên - Sinh học lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. A. CLTN tiến hành trên 1 đối tượng theo nhiều hướng.
  2. B. CLTN trên nhiều đối tượng theo một hướng.
  3. C. CLTN tiến hành trên 1 đối tượng theo 1 hướng. 
  4. D.hình thành các nhóm phân lọai trên loài.
3 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.