Câu hỏi của Võ Thị Thanh Thảo - Sinh học lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. A. phân hóa quần thể gốc thành nhiều kiểu gen.
  2. B. phân li thành các kiểu gen theo công thức xác định.
  3. C. sự phân hóa thành nhiều giống do người tiến hành.
  4. D. hình thành các nhóm phân lọai trên loài.
2 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.