Câu hỏi của Nguyễn Đức Đạt - Sinh học lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. A. do môi trường sống thay đổi đã tạo ra những đột biến mới.
  2. B. sự tiêu giảm cơ quan giúp sinh vật thích nghi tốt hơn.
  3. C. có xu hướng tiến hóa quay về dạng tổ tiên.
  4. D. tất cả nguyên nhân nêu trên đều đúng.
2 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.