Câu hỏi của Vũ Nguyễn Gia Hiển - Sinh học lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. A. nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hoá.
  2. B. nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến
  3. C. những tính trạng khác nhau giữa các cá thể cùng loài. 
  4. D. sự khác biệt giữa con cái với bố mẹ.
3 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.