Câu hỏi của Nguyễn Bình Nguyên - Sinh học lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. A. (M): E. coli, (N): cấu tạo đơn giản.
  2.  B. (M): E. coli, (N): sinh sản rất nhanh.
  3. C. (M): virút, (N): cấu tạo đơn giản.
  4. D. (M): virút, (N): sinh sản rất nhanh.
2 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.