Câu hỏi của Đỗ Hà Thọ - Sinh học lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. A. có tốc độ sinh sản nhanh.
  2. B. dùng làm vectơ thể truyền.
  3. C. có khả năng xâm nhập và tế bào.
  4. C. phổ biến và không có hại.
1 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.