Câu hỏi của Trần Gia Nguyên - Sinh học lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. A. thể dị hợp không thay đổi. 
  2. B. sức sống của sinh vật có giảm sút.
  3. C. xuất hiện các thể đồng hợp.
  4.  D. xuất hiện các thể đồng hợp lặn có hại.
3 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.