Kiều Đông Du

Một tế bào lá tiến hành phân chia liên tiếp 4 lần. Hỏi sau quá trình này, số tế bào con được tạo thành là bao nhiêu ?

A. 32 tế bào 

B. 4 tế bào

C. 8 tế bào     

D. 16 tế bào

Đỗ Khánh Chi
9 tháng 4 2019 lúc 4:23

Đáp án D

2=16 (tế bào)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Một tế bào lá tiến hành phân chia liên tiếp 4 lần. Hỏi sau quá trình này, số tế bào con được tạo thành là bao nhiêu ?

A. 32 tế bào

B. 4 tế bào

C. 8 tế bào

D. 16 tế bào

Kiều Đông Du

Một tế bào lá tiến hành phân chia liên tiếp 4 lần. Hỏi sau quá trình này, số tế bào con được tạo thành là bao nhiêu ?

A. 32 tế bào

B. 4 tế bào

C. 8 tế bào

D. 16 tế bào

Kiều Đông Du

Một tế bào thực vật tiến hành phân chia liên tiếp 2 lần. Hỏi trong quá trình này, sự hình thành vách ngăn giữa hai tế bào con đã xảy ra tất cả bao nhiêu lần ?

Kiều Đông Du

Hai tế bào thực vật phân chia liên tiếp 3 lần sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con ở thế hệ cuối cùng?

Kiều Đông Du

Ở những bộ phận sinh dưỡng, sau khi phân chia thì từ một tế bào mẹ sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con ?

A. 2     

B. 1

C. 4

D. 8

Kiều Đông Du

Ở những bộ phận sinh dưỡng, sau khi phân chia thì từ một tế bào mẹ sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con ?

A. 2

B. 1

C. 4

D. 8

Kiều Đông Du

Ở những bộ phận sinh dưỡng, sau khi phân chia thì từ một tế bào mẹ sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con ?

A. 2

B. 1

C. 4

D. 8

Kiều Đông Du

Trong quá trình thụ tinh ở thực vật, tế bào sinh dục đực sẽ kết hợp với tế bào sinh dục cái có trong noãn để tạo thành một tế bào mới gọi là

A. phôi.  

B. hợp tử.

C. noãn.    

D. hạt.

Kiều Đông Du

Trong quá trình thụ tinh ở thực vật, tế bào sinh dục đực sẽ kết hợp với tế bào sinh dục cái có trong noãn để tạo thành một tế bào mới gọi là

A. phôi.

B. hợp tử.

C. noãn.

D. hạt.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN