Nguyễn Hoàng Nam

Nhận xét nào sau đây về  N a H C O 3  là không đúng?

A. Dung dịch  N a H C O 3  có pH < 7. 

B.  N a H C O 3  là muối axit. 

C.  N a H C O 3 bị phân huỷ bởi nhiệt.

 D. Ion  H C O 3 - trong muối có tính lưỡng tính.

Ngô Quang Sinh
4 tháng 5 2019 lúc 17:12

Chọn A

N a H C O 3  là muối được tạo nên bởi cation của bazơ mạnh và anion của axit yếu nên dung dịch  N a H C O 3  có pH > 7.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Cho các nhận định sau:

(a) Điều chế nhôm bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3 hoặc AlCl3.

(b) Al khử được Cu2+ trong dung dịch.

(c) Al3+ bị khử bởi Na trong dung dịch AlCl3.

(d) Al2O3 là hợp chất bền với nhiệt.

(e) Al(OH)3 tan được trong dung dịch HCl và dung dịch NaOH.

(f) Nhôm tác dụng với các axit ở tất cả mọi điều kiện.

(g) Nhôm tan được trong dung dịch NH3.

(h) Nhôm là kim loại lưỡng tính.

Số nhận định đúng

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Nguyễn Hoàng Nam

Hai chất đồng phân X, Y (X được lấy từ nguồn thiên nhiên) có chứa 40,45%C; 7,86%H; 15,73% N và còn lại là O. Tỷ khối hơi của mỗi chất so với không khí đều là 3,069. Khi phản ứng với NaOH, X cho muối C3H6O2NNa, còn Y cho muối C2H4O2NNa. Nhận định nào dưới đây là không đúng ?

A. X có tính lưỡng tính nhưng Y chỉ có tính bazơ.

B. X là alanin, Y là metyl amino axetat.

C. Ở tthường X là chất lỏng, Y là chất rắn.

D. X và Y đều tác dụng với HNO2 để tạo khí N2.

Nguyễn Hoàng Nam

Chất hữu cơ E (C, H, O) đơn chức, có tỉ lệ mC : m= 3 : 2. Đốt cháy hết E thu được  n CO 2   :   n H 2 O   =   4   :   3 . Thủy phân 4,3 gam E trong môi trường kiềm, thu được muối của axit hữu cơ X và 2,9 gam một ancol Y. Nhận xét sai là :

A. Chất E có thể tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime.

B. Chất E cùng dãy đồng đẳng với etyl acrylat.

C. X là axit đứng đầu 1 dãy đồng đẳng.

D. Y là ancol đứng đầu 1 dãy đồng đẳng

Nguyễn Hoàng Nam

Chất hữu cơ E (C, H, O) đơn chức, có tỉ lệ mC : mO = 3 : 2. Đốt cháy hết E thu được

. Thủy phân 4,3 gam E trong môi trường kiềm, thu được muối của axit hữu cơ X và 2,9 gam một ancol Y. Nhận xét sai là :

A. Chất E có thể tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime.

B. Chất E cùng dãy đồng đẳng với etyl acrylat.

C. X là axit đứng đầu 1 dãy đồng đẳng.

D. Y là ancol đứng đầu 1 dãy đồng đẳng

Nguyễn Hoàng Nam

Một amino axit A có 40,4% C ; 7,9% H ; 15,7 % N; 36%O và MA = 89. Công thức phân tử của A là :

A. C4H9O2N

B. C3H5O2N

C. C2H5O2N

D. C3H7O2N

Nguyễn Hoàng Nam

Chất A có % các nguyên tố C, H, N, O lần lượt là 40,45%; 7,86%; 15,73%; còn lại là O. Khối lượng mol phân tử của A < 100. A vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl, có nguồn gốc thiên nhiên. CTCT của A là

A. NH2(CH2)3COOH.

B. NH2CH2COOH.

C. CH3-CH(NH2)-COOH.

D. NH2(CH2)2COOH.

Nguyễn Hoàng Nam

Đun nóng m gam chất hữu cơ (X) (chứa 3 nguyên tố C, H, O) với 100 ml dung dịch NaOH 2M tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Để trung hòa lượng NaOH dư cần 40 ml dung dịch HCl 1M. Làm bay hơi cẩn thận dung dịch sau khi trung hòa thu được 7,36 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức (Y), (Z) và 15,14 gam hỗn hợp 2 muối khan, trong đó có một muối của axit cacboxylic (T). Kết luận nào dưới đây là đúng?

A. Chất hữu cơ (X) có chứa 14 nguyên tử hiđro trong phân tử

B. Ancol (Y) và (Z) là 2 chất hữu cơ đồng đẳng kế tiếp

C. Số nguyên tử cacbon trong axit (T) bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong chất hữu cơ (X)

D. Axit (T) có chứa 2 liên kết π trong phân tử

Nguyễn Hoàng Nam

A là chất hữu cơ có thành phần nguyên tố là C, H, O và Cl. Khối lượng mol phân tử của A là 122,5 gam. Tỉ lệ số mol của C, H, O, Cl lần lượt là 4 : 7 : 2 : 1. Đem thủy phân A trong dung dịch xút thì thu được hai chất có thể cho được phản ứng tráng gương. A là:

A. HCOOCH2CH(Cl)CHO

B. HCOOCH=CH2CH2Cl

C. HOC-CH2CH(Cl)OOCH

D. HCOO-CH(Cl)CH2CH3

Nguyễn Hoàng Nam

Đun nóng m gam chất hữu cơ X (chứa C, H, O và có mạch cacbon không phân nhánh) với 100 ml dung dịch NaOH 2M đến phản ứng hoàn toàn. Để trung hòa lượng NaOH dư cần 40 ml dung dịch HCl 1M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa thu được 7,36 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức YZ và 15,14 gam hỗn hợp hai muối khan, trong đó có một muối của axit cacboxylic T. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Phân tử X chứa 14 nguyên tử hiđro.

B. Y và Z là hai chất đồng đẳng kế tiếp nhau.

C. Phân tử chứa 3 liên kết đôi C=C.

D. Số nguyên tử cacbon trong T bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X.

Nguyễn Hoàng Nam

Đun nóng m gam chất hữu cơ X (chứa C, H, O và có mạch cacbon không phân nhánh) với 100 ml dung dịch NaOH 2M đến phản ứng hoàn toàn. Để trung hòa lượng NaOH dư cần 40 ml dung dịch HCl 1M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hòa thu được 7,36 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức (Y), (Z) và 15,14 gam hỗn hợp hai muối khan, trong đó có một muối của axit cacboxylic (T). Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Phân tử X chứa 14 nguyên tử hiđro.

B. Số nguyên tử cacbon trong (T) bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X

C. Axit (T) chứa 2 liên kết đôi C = C trong phân tử.

D. (Y) và (Z) là hai chất đồng đẳng kế tiếp nhau.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN