Hoàng Đức Long

Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo Ox có dạng  , với t đo bằng giờ. Độ dời của chất điểm từ 2h đến 4h là

A. 8km

B. 6km

C. 10km

D. 2km

Vũ Thành Nam
7 tháng 11 2017 lúc 17:17

Đáp án C

Độ rời

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox theo chiều dương có dạng: x = 5+72t (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ). Chất điểm đo xuất phát từ điểm nào và chuyển động với tốc độ bằng bao nhiêu?

A. Từ điểm O, với tốc độ 5 km/h.

B. Từ điểm O, với tốc độ 72 km/h.

C. Từ điểm M, cách O là 5 km, với tốc độ 72 km/h.

D. Từ điểm M, cách O là 5 km, với tốc độ 60 km/h.

Hoàng Đức Long

Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox theo chiều dương có dạng: x = 5+72t (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ). Chất điểm đo xuất phát từ điểm nào và chuyển động với tốc độ bằng bao nhiêu?

A. Từ điểm O, với tốc độ 5 km/h.

B. Từ điểm O, với tốc độ 72 km/h.

C. Từ điểm M, cách O là 5 km, với tốc độ 72 km/h.

D. Từ điểm M, cách O là 5 km, với tốc độ 60 km/h.

Hoàng Đức Long

Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox theo chiều dương có dạng x = 15 + 60t (x đo bằng kilomet và t đo bằng giờ). Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với tốc độ bao nhiêu?

A. Từ điểm O, với tốc độ 15km/h.

B. Từ điểm O, với tốc độ 60km/h.

C. Từ điểm M, cách O là 5km, với tốc độ 5km/h.

D. Từ điểm M, cách O là 15km, với tốc độ 60km/h.

Hoàng Đức Long

Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox theo chiều dương có dạng x = 15 + 60t (x đo bằng kilomet và t đo bằng giờ). Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với tốc độ bao nhiêu?

A. Từ điểm O, với tốc độ 15km/h.

B. Từ điểm O, với tốc độ 60km/h.

C. Từ điểm M, cách O là 5km, với tốc độ 5km/h.

D. Từ điểm M, cách O là 15km, với tốc độ 60km/h.

Hoàng Đức Long

Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox theo chiều dương có dạng: x = 5 + 5t (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ). Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với tốc độ bằng bao nhiêu?

A. Từ điểm O, với tốc độ 5 km/h.

B. Từ điểm O, với tốc độ 60 km/h.

C. Từ điểm M, cách O là 5 km, với tốc độ 5 km/h.


 

D. Từ điểm M, cách O là 5 km, với tốc độ 60 km/h.


 

Hoàng Đức Long

Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox theo chiều dương có dạng: x = 5 + 5t (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ). Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với tốc độ bằng bao nhiêu?

A. Từ điểm O, với tốc độ 5 km/h.

B. Từ điểm O, với tốc độ 60 km/h.

C. Từ điểm M, cách O là 5 km, với tốc độ 5 km/h.

D. Từ điểm M, cách O là 5 km, với tốc độ 60 km/h.

Hoàng Đức Long

Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 5 + 60t; (x đo bằng kilômét và t đo bằng giờ). Toạ độ ban đầu và vận tốc chuyển động của chất điểm là

A. 0 km và 60 km/h

B. 0 km và 5 km/h

C. 5 km và 5 km/h

D. 5 km và 60 km/h

Hoàng Đức Long

Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 5 + 60t (x đo bằng km; t đo bằng giờ). Chất điểm đó xuất phát từ điểm

A. O, với vận tốc 5 km/giờ

B. O, với vận tốc 60 km/giờ. 

C. M, cách O là 5 km, với vận tốc 5 km/giờ.

D. M, cách O là 5 km, với vận tốc 60 km/giờ.

Hoàng Đức Long

Phương trình chuyển động thẳng dọc theo Ox của chất điểm có dạng: , với t đo bằng giờ. Quãng đường đi được của chất điểm sau 1 giờ 30 phút chuyển động là

A. 70km

B. 60km

C. -40km

D. 40km

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN