Bài tập cấu trúc di truyền quần thể

Nguyễn Minh Hằng

Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. Tần số tương đối của alen A, a lần lượt là:

Đỗ Nguyễn Như Bình
Đỗ Nguyễn Như Bình 31 tháng 5 2016 lúc 19:18

D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN