Hoàng Đức Long

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật có tốc độ lớn hơn 0,5 tốc độ cực đại là

A. T/3.

B. 2T/3.

C. T/6.

D. T/2.

Vũ Thành Nam
20 tháng 11 2017 lúc 16:08

Chọn B.

thì vật ở trong đoạn 

Trong một chu kì thì khoảng thời gian ở trong đoạn này là 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật có tốc độ nhỏ hơn 3 2  tốc độ cực đại là

A. 2T/3.

B. T/3.

C. T/6.

D. T/12.

Hoàng Đức Long

Một vật dao động điều hòa với chu kì T và biên độ A. Biết trong một chu kì khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn vận tốc không vượt quá 20π 3 cm/s là 2T/3 . Tốc độ cực đại có giá trị là

A.  40 π 3   cm / s 2

B.  20 π   cm / s 2

C.  40 π   cm / s

D.  40 π 2   cm / s

Hoàng Đức Long

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6 c o s π t  (x tính bằng cm, t tính bằng s). Cho các phát biểu sau về vật dao động này:

(a) Chu kì của dao động là 0,5 s.

(b) Tốc độ cực đại của chất điểm là 18,8 cm/s 

(c) Gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại là 113   c m / s 2 .  

(d) Tại t = 4/3s vật qua vị trí x = –3cm và theo chiều âm trục Ox.

(e) Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là 12 cm/s

(f) Tốc độ trung bình của vật trong một nửa chu kì dao động là 6 cm/s

(g) Quãng đường vật có thể đi được trong 0,5 s là 4 cm

Số phát biểu đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hoàng Đức Long

Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6cosπt (x tính bằng cm, t tính bằng s). Cho các phát biểu sau về vật dao động này:

(a) Chu kì của dao động là 0,5 s.

(b) Tốc độ cực đại của chất điểm là 18,8 cm/s.

(c) Gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại là 113 cm/ s 2 .

(d) Tại t = 4/3s vật qua vị trí x = –3cm và theo chiều âm trục Ox.

(e) Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là 12 cm/s

(f) Tốc độ trung bình của vật trong một nửa chu kì dao động là 6 cm/s

(g) Quãng đường vật có thể đi được trong 0,5 s là 4 cm

Số phát biểu đúng

A. 1

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Hoàng Đức Long

Một vật dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt quá 100cm/ s 2 là T/3. Lấy  π 2 = 10. Tần số dao động của vật là

A. 3 Hz.

B. 1 Hz.

C. 2 Hz.

D. 4 Hz.

Hoàng Đức Long

Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ 5 cm. Biết trong một chu kỳ, khoảng thời gian để độ lớn gia tốc của vật không vượt quá 100 cm/ s 2 là T/3. Lấy π 2 = 10. Tần số dao động của vật là

A. 1 Hz.

B. 2 Hz.

C. 3 Hz.

D. 4 Hz.

Hoàng Đức Long

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Gọi vtb là tốc độ trung bình của chất điểm trong một chu kì, v là tốc độ tức thời của chất điểm. Trong một chu kì, khoảng thời gian mà v   ≥   0 , 25 3 π vtb  là

A. T/3.

B. 2T/3.

C. T/6.

D. T/2.

Hoàng Đức Long

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 2cm với chu kì T. Trong một chu kì khoảng thời gian mà vận tốc của vật có giá trị thỏa mãn - 2 π 3   cm / s   ≤   v   ≤ 2 π   cm / s  là T/2. Tính T.

A. 1s.

B. 0,5s.

C. 1,5s.

D. 2s.

Hoàng Đức Long

Một vật dao động điều hòa có chu kỳ T. Thời gian ngắn nhất vật chuyển động từ vị trí biên về vị trí gia tốc có độ lớn bằng một nửa độ lớn cực đại là:

A. T 8 .

B.  T 4 .

C. T 12 .

D. T 6 .

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN