Câu hỏi của Võ Thị Thanh Thảo - Sinh học lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. A. chỉ gồm một cặp trong nhân tế bào
  2. B. chỉ có trong các tế bào sinh dục.
  3. C. tồn tại ở cặp tương đồng XX hoặc không tương đồng XY.
  4. D. chứa các gen qui định giới tính và các gen qui định tính trạng khác.
2 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.