Câu hỏi của Nguyễn Bình Nguyên - Sinh học lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. A. Mỗi tính trạng của cơ thể do một cặp nhân tố di truyền quy định
  2. B. Mỗi tính trạng của cơ thể do nhiều cặp gen qui định.
  3. C. Do sự phân ly đồng đều của cặp nhân tố di truyền nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố của cặp.
  4. D. F1 tuy là cơ thể lai nhưng khi tạo giao tử thì giao tử là thuần khiết.
3 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.