Câu hỏi của Nguyễn Bình Nguyên - Sinh học lớp 12

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

  1. A. mỗi giao tử đều chứa một nhân tố di truyền của bố và mẹ
  2. B. mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố di truyền của bố hoặc mẹ.
  3. C. mỗi giao tử chứa cặp nhân tố di truyền của bố và mẹ, nhưng không có sự pha trộn.
  4. D. mỗi giao tử đều chứa cặp nhân tố di truyền hoặc của bố hoặc của mẹ
4 câu trả lời
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.